Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
647 lượt xem bởi

                       Maàm Non TĐV         THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 12/2018

                                                             TỪ NGÀY (03/12/2018 07/12/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP THỊT HEO NẤM RƠM TRỨNG GÀ, NGŨ CỐC

HỦ TIẾU GIÁ HẸ

PHỞ GÀ

 

BÁNH CANH CUA THỊT

BÚN RIÊU CUA

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

SỮA CHUA

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT BÒ XỐT PATE KHOAI TÂY CÀ RỐT

TÔM RIM THỊT

THỊT KHO ĐẬU HỦ

GÀ NẤU NẤM CÀ RỐT

CÁ THU XỐT CÀ ĐẬU NGỰ

CANH RAU DỀN CƠM NẤU TÔM THỊT

CANH CẢI SOONG THỊT BÒ

CANH TẦN Ô NẤU CÁ THÁC LÁC

CANH BẦU NẤU THỊT

CANH RAU DAY THỊT HEO

CHUỐI CAU

BÁNH FLANT

NƯỚC CAM

RAU CÂU SỮA CAM

THANH LONG

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

BÚN MỌC RAU TẦN Ô

CHÁO CÁ LÓC ĐẬU XANH

NUI THỊT BÔNG CẢI

MÌ TÔM NẤU CẢI BÓ XÔI

SÚP THỊT TRỨNG BÁNH BAO THỊT

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

      Maàm Non TĐV      THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 02 THAÙNG 12/2018     

                      TỪ NGÀY (10/12/1814/11/2018)

 

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP GÀ NẤM

CÀ RỐT NGỦ CỐC

NUI THỊT SU HÀO

BÁNH ĐA CUA NẤM RƠM

MIẾN GÀ CÀ RỐT

BÚN BÒ

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

TÔM THỊT XÀO SU HÀO CÀ RỐT

THỊT HEO XÚC XÍCH XỐT CHUA NGỌT

THỊT KHO TRỨNG

XÍU MẠI XÔT CÀ ĐẬU BO

CHẢ CUA XỐT GẤC DẦU MÈ

CANH CẢI THÌA THỊT TÔM

CANH CẢI NGOT NẤU TÔM THỊT

CANH CẢI BÓ XÔ  THỊT BÒI

CANHBẮP CẢI GIÒ SỐNG

CANHBÍ ĐAO TÔM TƯƠI

SAPOCHE

BÁNH FLAN

NƯỚC CAM

RAU CÂU SỮA MILO

CHUỐI CAU

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ BÒ

BÚN CHẢ CÁ

HỦ TIẾU BÒ KHO

CHÁO TIM CẬT KHOAI TÂY CÀ RỐT

SOUP GÀ ĐẬU XANH

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BE

·         MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

                     

 

       Maàm Non TĐV               THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 03 THAÙNG 12/2018

                                                TỪ NGÀY (17/12/2018/21/11/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP ÓC HEO NẤM RƠM NGỦ CỐC

BÁNH ĐA CUA

MÌ THIT CÀ RỐT

 

BÚN BÒ

HỦ TIẾU NAM VANG

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT CHIÊN TRỨNG SỐT CÁ CHUA

THỊT BÒ HẤM HẠT SEN

MỰC XÀO CHUA NGỌT

THỊT ĐÙI ẾCH XÀO LĂNG

CÁ LÓC KHO

CANH RAU NGÓT NẤU THỊT

CANH CUA MỒNG TƠI MƯỚP

CANH CẢI THẢO CÀ RỐT NẤU THỊT

CANH ĐẬU HỦ HẸ THỊT HEO

CANH BÍ ĐỎ THỊT HEO

NƯỚC CAM

BÁNH FLAN

DƯA HẤU

RAU CÂU SỮADÂU

ĐU ĐỦ

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

NUI THỊT SU SU

BÚN MỌC RAU TẤU Ô

PHỞ GÀ

CHÁO GÀ HAT SEN

SOUP THỊT TRỨNG GÀ/ BÁNH MÌ XÚC XÍCH BƠ

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

                   

       Maàm Non TĐV                                  THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 04 THAÙNG 12/2018

                                                                             TỪ NGÀY (24/12/201828/12/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP THỊT CẢ RỐT BÍ ĐỎ TRỨNG GÀ, NGŨ CỐC

HÙ TIỀU THỊT GIÁ HẸ

NUI THỊT BÔNG CẢI

 

BÚN CÁ DIÊU HỒNG

MIẾN LƯƠN NẤU MƯỚP

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT BÒ XÀO CHUA NGỌT

CÀ RI GÀ

THỊT KHO ĐẬU HŨ

LAGU XÚC XÍCH ĐẬU BO

CÁ THÁC LÁC  XỐT CÀ CHUA

CANH CẢI NHÚNG THỊT HEO

CANH ĐU ĐỦ HẤM THỊT XƯƠNG HEO

CANH KHOAI MỠ N61U TÔM TƯƠI

RAU NGÓT NẤU THỊT

CANH RAU DAY NẤU THỊT

CHUỐI CAU

BÁNH FLANT

NƯỚC CAM

RAU CÂU MILO

DƯA HẤU

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ BÒ

BÚN RIÊU CUA THỊT

MÌ THỊT SALAD

MỲ Ý XỐT CÀ THỊT BÒ

SOUP CUA NẤM TUYẾT TRỨNG GÀ

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

                                                         MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

 

 

Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2020