Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
698 lượt xem bởi

       THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 11/2018

                                   TỪ NGÀY (05/11/2018 09/11/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP ÓC HEO NẤM RƠM NGỦ CỐC

BÚN BÒ

MIẾN THỊT CÀ RỐT

 

HOÀNH THÁNH THỊT TÔM HẺ

MỲ Ý XỐT CÀ CHUA

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

SỮA CHUA

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

MỰC XÀO CHUA NGỌT

CÁ BA SA XỐT CÀ HÀNH TÂY MÈ

GÀ HẦM ĐẬU TRẮNG

XÍU MẠI XỐT CÀ ĐẬU BO

THỊT KHO TRỨNG/BÔNG CẢI XÀO CÀ RỐT THỊT HEO

CANH THÌA THỊT HEO

CANH BÍ XANH NẤU TÔM

CANH CUA MỒNG TƠI MƯỚP

CANH CẢI SOONG THỊT BÒ

CANH RAU MÁ THỊT HEO

NƯỚC CAM

BÁNH FLANT

THANH LONG

RAU CÂU SỮA CAM

ĐU ĐỦ

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

HỦ TIẾU BÒ KHO

BÁNH ĐA CUA NẤM RƠM

CHÁO TIM CẬT KHOAI LANG

NUI THỊT BÔNG CẢI

SOUP THỊT TRỨNG/BÁNH BAO THỊT

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

·        

Chú ý

PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

                                       THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 02 THAÙNG 11/2018                                     

 

               TỪ NGÀY (12/11/1816/11/2018)

 

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP TÔM NẤM TRỨNG CÀ RỐT NGỦ CỐC

BÁNH CANH CUA THỊT

HÙ TIẾU THỊT GIÁ HẸ

MÌ BÒ RAU CẢI

MIẾN LƯƠN NẤU MƯỚP

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT XÚC XÍCH XỐT CHUA NGỌT

THỊT KHO ĐẬU HỦ

THỊT XÀO TRỨNG XỐT CÀ CHUA

CÁ THÁC LÁC XỐT CÀ CHUA

CARI GÀ/SY HÀO CÀ RỐT XÀO TÔM THỊT

CANH RAU DỀN THỊT TÔM

CANH RAU NGÓT THỊT

CANH BÔNG CẢI NẤU GÀ CÀ RỐT

CANHBẦU NẤU TÔM TƯƠI

CANHRAY ĐAY NẤU THỊT

CHUỐI CAU

BÁNH FLAN

SAPOCHE

RAU CÂU SỮA MILO

NƯỚC BƯỞI

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ BÒ

CHÁOCÁ LÓC ĐẬU XANH

MÌ TÔM CẢI BÓ XÔI THỊT HEO

BÚN BÒ HUẾ

SOUP CUA NẤM TUYẾT TRỨNG GÀ

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BE

·         MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

                      THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 03 THAÙNG 11/2018

                                  TỪ NGÀY (19/11/2018/23/11/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP TÔM BÍ ĐỎ NẤM RƠM NGỦ CỐC

BÁNH CANH CÁ LÓC

BÚN MỌC TẦN Ô

 

MIẾN GÀ CÀ RỐT

NUI THỊT BÔNG CẢI

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

TÔM THỊT XÀO SU HÀO RỐT

THỊT ẾCH XÀO LĂNG

THỊT BÒ XỐT CHUA NGỌT

CÁ THU XỐT CÀ CHUA

CHẢ CUA XỐT GẤC DẦU MÈ

CANH GÀ BÍ ĐỎ ĐẬU PHỌNG

CANH CẢI NHÚNG NẤU THỊT

CANH CẢI THẢO CÀ RỐT NẤU THỊT

CANH RAU NGÓT THỊT HEO

CANH BẮP CẢI GIÒ SỐNG

DƯA HẤU

BÁNH FLAN

NƯỚC CAM

RAU CÂU SỮADÂU

ĐU ĐỦ

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

BÚN BÒ

CHÁO LƯƠN  KHOAI MÔN MÈ

HỦ TIẾU NAM VANG

MÝ Ý XỐT CÀ CHUA THỊT BÒ

SOUP THỊT TRỨNG / BÁNH BAO THỊT

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

                               THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 04 THAÙNG 11/2018

                                            TỪ NGÀY (26/11/201830/11/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP GÀ CẢ RỐT NGỦ CỐC

BÚN RIÊU CUA THỊT

BÁNH ĐA CUA NẤM

 

HOÀNH THÁNH TÔM THỊT

MÌ Ý XỐT CÀ THỊT BÒ

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT BÓ XỐT PATE KHOAI TÂY

TRỨNG CHIÊN THỊT XÚC XÍCH XỐT CÀ CHUA

THỊT KHO ĐẬU HỦ

MIẾN XÀO LƯƠN HÀNH TÂY

GÀ HẤM ĐẬU TRẮNG NẤM RƠM

CANH CẢI CÚC NẤU GIÒ SỐNG

CANH KHOAI MỠ NẤU THỊT

CANH CHUA CÁ LÓC

CANH  CUA MỒNG TƠI MƯỚP

CANH CẢI NGỌT TÔM THỊT

NƯỚC CHANH DÂY

BÁNH FLANT

THANH LONG

RAU CÂU MILO

CHUỐI CAU

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ GÀ

HỦ TIẾU BÒ KHO

NUI THỊT BÔNG CẢI CÀ RỐT

MỲ TÔM CẢO BÓ XÔI

SOUP GÀ ĐẬU XANH/BÁNH MỲ PATE CHẢ LỤA

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

                                                        MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

 

 

Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2020