Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
990 lượt xem bởi

Trường Mầm Non              THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 11/2017

                  

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP ÓC HEO NẤM RƠM - NGỦ CỐC

BÚN BÒ

MIẾN THỊT CÀ RỐT

 

HOÀNH THÁNH THỊT

MỲ Ý XỐT CÀ CHUA THỊT BÒ

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

SỮA CHUA

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

MỰC XÀO CHUA NGỌT

CÁ BASA XỐT CÀ HÀNH TÂY MÈ

GÀ HẦM ĐẬU TRẮNG

XÍU MẠI

THỊT KHO TRỨNG/BÔNG CẢI XÀO THỊT CÀ RỐT

CANH CẢI THÌA THỊT HEO

CANH BÍ XANH TÔM THỊT

CANHCUA MỒNG TƠI MƯỚP

CANH CẢI SOONG THỊT BÒ

CANH RAU MÁ TÔM TƯƠI

NƯỚC CAM

BÁNH FLANT

THANH LONG

RAU CÂU SỮA CAM

ĐU ĐỦ

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

HỦ TÍU BÒ KHO

BÁNH ĐA CUA NẤM RƠM

CHÁO TIM CẬT KHOAI LANG

NUI THỊT BÔNG CẢI

SOUP THỊT NẤM TRỨNG/BÁNH BAO

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ


  Trường MN TĐV

                                            

Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2020