Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
447 lượt xem bởi

                               THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 09/2018

                                         TỪ NGÀY (03//09/201807/09/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP THỊT TRỨNG NẤM RƠM  NGỦ CỐC

BÚN CHẢ CÁ

HỦ TIẾU THỊT GIÁ HẸ

MIẾN GÀ CÀ RỐT

HOÀNH THÁNH THỊT TÔM HẺ LÁ

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT HEO XÚC XÍCH XỐT CHUA NGỌT

TÔM RIM THỊT

CÁ BA SA XỐT CÀ CHUA HÀNH TÂY

XÍU MẠI XỐT CÀ ĐẬU BO

CÀ RI GÀ/ CHẢ TRỨNG

CANH BÍ XANH TÔM THỊT

CANH RAU DỀN NẤU THỊT NẤM RƠM

CANH ĐẬU HỦ HẸ THỊT HEO

CANH CẢI SOONG THỊT BÒ

CANH  BẦU NẤU TÔM THỊT

THANH LONG

BANH FLANT

SINH TỒ BƠ

RAU CÂU SỮA CAM

ĐU ĐỦ

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ BÒ

CHÁO TIM CẬT THỊT HEO

NUI THỊT BÔNG CẢI

MỲ Ý XỐT CÀ CHUA THỊT BÒ

SOUP CUA NẤM TUYẾT TRỨNG GÀ

BỮA SỮA

Chú ý

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

                             THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 02 THAÙNG 09/2018

                                                  TỪ NGÀY (10/09/201814/09/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP ÓC HEO NẤM RƠM CÀ RỐT NGỦ CỐC

BÚN CÁ DIÊU HỒNG

MIẾN LƯƠN NẤU MƯỚP

MỲ THỊT XÚC XÍCH CÀ RỐT

NUI THỊT RAU CỦ

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

MỰC XÀO CHUA NGỌT

THỊT KHO ĐẬU HỦ

CÁ THU XỐT CÀ HÀNH TÂY ĐẬU BO

CHẢ CUA XỐT GẤC DẦU MÈ

THỊT KHO TRỨNG/BÔNG CẢI XÀO

CANH BẮP CẢI GIÒ SỐNG

CANH CẢI NGỌT TÔM THỊT

CANH CẢI THẢO NẤU THỊT CÀ RỐT

CANH ĐU ĐỦ HẦM XƯƠNG

CANH RAU MÁ NẤU TÔM THỊT

CHUỐI CAU

BÁNH FLAN

DƯA HẤU

RAU CÂU SỮAMILO

NƯỚC CAM

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

BÚN BÒ

HỦ TIẾU BÒ KHO

CHÁO GÀ ĐẬU XANH

MÌ TÔM CẢI BÒ XÔI

SOUP THỊT TRỨNG/BÁNH BAO

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI                                           THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 03 THAÙNG 09/2018

                                                               TỪ NGÀY (17/09/201821/09/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUPTÔM BÍ ĐỎ TRỨNG GÀ

MỲ GÀ CÀ RỐT GIÁ HẸ

BÚN RIÊU CUA THỊT

 

MIẾN THỊT CÀ RỐT

BÁNH CANH CUA

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT BÒ NẤU NẤM PATE

THỊT ẾCH XÀO LĂN

THỊT CHIÊN TRỨNG CÀ CHUA

CÁ THÁT LÁT XỐT CÀ CHUA

TÔM THỊT XÀO SU HÀO/THỊT GÀ KHO

CANHTẦN Ô NẤU GIÒ SỐNG

CANH BÍ ĐỎ THỊT HEO

CANHCẢI BÓ XÔI THỊT BÒ

CANH CUA MỒNG TƠI THỊT HEO

CANH CÁ DIÊU HỒNG NẤU NGÓT

THANH LONG

BÁNH FLANT

ĐU ĐỦ

RAU CÂU SỮADÂU

NƯỚC CAM

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

HỦ TIẾU NAM VANG

PHỞ GÀ

NUI THỊT BÔNG CẢI

CHÁO LƯƠN KHOAI MÔN MÈ

SOUP THỊT GÀ ĐẬU XANH

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI


                            THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 04 THAÙNG 09/2018

TỪ NGÀY (24/09/201828/09/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP GÀ CÀ RỐT NGŨ CỐC

BÚN MỌC TẦN Ô

BÁNH ĐA CUA

 

HOÀNH THÁNH THỊT HẸ LÁ

MỲ Ý XỐT CÀ CHUA THỊT BÒ

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

BÒ SỐT CHUA NGỌT

LƯƠN XÀO MIẾN

MỰC XÀO DƯA LEO CÀ CHUA

THỊT GÀ HẦM ĐẬU TRẮNG NẤM ĐÔNG CÔ

THỊT KHO TRỨNG/ĐẬU COVE XÀO

CANH CẢI THÌA TÔM THỊT

CANH KHOAI MỠ TÔM THỊT

CANH RAU NGÓT THỊT HEO

CANH BẦU NẤU THỊT

CANH CẢI NHÚN NẤU THỊT HEO

CHUỐI CAU

BÁNH FLAN

NƯỚC THƠM TẮC

RAU CÂU SỮAMILO

ĐU ĐỦ

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ BÒ

HỦ TÍU BÒ KHO

MÌ TÔM CẢI BÓ XÔI

CHÁO GÀ HẠT SEN

SOUP THỊT TRỨNG/BÁNH MÌ BƠ ĐẬU PHỘNG

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI


Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2019