Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
891 lượt xem bởi

                    Maàm Non Tö Thuïc                 THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 04/2018

                                                                                      TỪ NGÀY (02/4/2018 06/04/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

 SOUP ÓC HEO NẤM RƠM

NGỦ CỐC

BÁNH CANH CUA THỊT NẤM

HOÀNH THÁNH THỊT

 

MIẾN LƯƠN NẤU MƯỚP

BÚN RIÊU CUA

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

LAGU XÚC XÍCH ĐẬU BO

BÒ HẦM HẠT SEN

CÁ THU XỐT CÀ CHUA

MỤC XÀO CHUA NGỌT

THỊT KHO TRỨNG//SU SU XÀO CÀ RỐT THỊT HEO

CANH CẢI SOONG THỊT BÒ

CANH ĐẬU HỦ HẸ THỊT

CANH BÔNG CẢI CÀ RỐT THỊT HEO

CANH CẢI CÚC GIÒ SỐNG

CANH  CHUA CÁ LÓC

CHUỐI CAU

BÁNH FLAN

THANH LONG

RAU CÂU SỮA CAM

ĐU ĐỦ

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

HỦ TÍU BÒ KHO

CHÁO TIM GAN CẬT KHOAI TÂY CÀ RỒT

PHỞ GÀ

MÌ TÔM CẢI BÓ XÔI

SUOP GÀ ĐẬU XANH

BỮA SỮA

 Chú ý

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

       MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

                    Maàm Non Tö Thuïc                THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 02 THAÙNG 04/2018

                                                                                 TỪ NGÀY (09/04/2018 13/04/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP CÁ LÓC NẤM NGỦ CỐC

HỦ TÍU NAM VANG

BÚN BÒ

MÌ BÒ RAU CẢI

MIẾN GÀ

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT BÒ NẤU KHOAI TÂY PATE CÀ RỐT

THỊT CHIÊN TRỨNG XỐT CÀ CHUA

CÀ RI GÀ

CHẢ CUA XỐT GẤC DẦU MÈ

XÍU MẠI/BÔNG CẢI XÀO THỊT

CANH BẤU NẤU TÔM THỊT

CANH CẢI THẢO THỊT HEO

CANH CUA MỐNG TƠI MƯỚP THỊT

CANH RAU DỀN TÔM THỊT

CANH CẢI BÓ XÔI THỊT BÒ

SAPOCHE

BÁNH FLAN

NƯỚC CAM,

RAU CÂU SỮA MILO

DUA HẤU

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ GÀ

NUI THỊT BÔNG CẢI

CHÁO GÀ HẠT SEN CÀ RỐT

BÚN MỌC

SOUP THỊT TRỨNG/BÁNH BAO THỊT

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI


·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO B               

          Mầm non tư thục

                                                   THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 03 THAÙNG 04/2018

                                                                          TỪ NGÀY (16/04/2018 20/04/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP BÒ KHOAI TÂY CÀ RÔT

HỦ TÍU NAM VANG

NUI THỊT SU SU

 

MIẾN LƯƠN NẤU MƯỚP

BÁNH CANH CUA THỊT MƯỚP

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT GÀ SỐT PATE

TÔM THỊT XÀO SU HÀO CÀ RỒT

CÁ THÁC LÁC SỐT CÀ CHUA

THỊT XÚC XÍCH XỐT CÀ  CHUA  ĐẬU BO

THỊT KHO TRỨNG/SU SU XÀO THỊT CÀ RỒT

CANH RAU DỀN NẤU TÔM

CANH CHUA CÁ LÓC

CANH RAU MÁ TÔM TƯƠI

CANH BÍ ĐAO TÔM THỊT

CANH CẢI CÚC GIÓ SỐNG

SAPOCHE

BÁNH FLANT

NƯỚC BƯỞI

RAU CÂU SỮA  DÂU

DƯA HẤU

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

BÚN MỌC RAU TẦN Ô

CHÁO GÀ HẠT SEN

PHỞ BÒ

MỲ Ý XỐT CÀ THỊT BÒ

SOUP THỊT NẤM RƠM

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ   

                               Mầm non Tư thục

                                                     THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 04 THAÙNG 04 /2018

                                                TỪ NGÀY (23/04/2018 27/04/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ TƯ (Nghỉ)

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP  CÁ LÓC NẤM RƠM

MÌ BÒ NẤU SALAD

 

BÚN RIÊU CUA

MIẾN THỊT CÀ RỐT

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

 

CƠM MỀM

CƠM MỀM

BÒ HẤM HẠT SEN

CARI GÀ

 

XÍU MẠI

MỰC XÀO CHUA NGỌT

CANH CẢI THÌA NẤU THỊT

CANH ĐẬU HỦ HẸ THỊT

CANH CẢI SOONG THỊT BÒ

CANH CÁ DIÊU HỒNG NẤU NGÓT

CHUỐI CAU

BÁNH FLAN

RAU CÂU SỮA MILO

NƯỚC CAM

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ GÀ

NUI THỊT BÔNG CẢI

 

CHÁO LƯƠN KHOAI MÔN MÈ

SOUP THỊT TRỨNG/BÁNH MÌ XÚC XÍCH BƠ

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI


SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

                                               MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2020