Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
589 lượt xem bởi

               Maàm Non Tö Thuïc TĐV                THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 03/2019

                                                   TỪ NGÀY (4/03/201908/03/2019)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP THỊT BÍ ĐỎ TRỨNG GÀ NGỦ CỐC NẤM RƠM

HỦ TIẾU NAM VANG

PHỞ GÀ

MIẾN THỊT CÀ RỐT

BÚN RIÊU CUA

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

COM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

MỰC XÀO CHUA NGỌT

CHẢ CUA XỐT GẤC DẦU MÈ

ĐẬU HỦ KHO THỊT

LƯƠN XÀO LĂN

THỊT GÀ HẤM ĐẬU TRẮNG NẤM RƠM

CANH CẢI THẢO NẤU  THỊT

CANH BẤU NẤU TÔM TƯƠI

CANH TẦN Ô NẤU GIÓ SỐNG

CANH BÍ ĐỎ THỊT GÀ ĐẬU PHỌNG

CANH RAU ĐAY NẤU THỊT

CHUỐI CAU

BÁNH FLANT

THANH LONG

RAU CÂUSỮA MILO

NƯỚC CAM

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

BÚN BÒ

NUI THỊT BÔNG CẢI

CHÁO GÀ ĐẬU XANH

MÌ TÔM CẢI BÓ XÔI

SOUP BẮP TRỨNG GÀ THỊT NẤM RƠM

BỮA SỮA

Chú ý

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

                 Maàm Non Tö Thuïc TĐV                THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 02 THAÙNG 03/2019

                                                                                TỪ NGÀY (11/03/201915/03/2019)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP GÀNẤM  CÀ RỐT NGỦ CỐC

HOÀNH THÁNH THỊT GIÁ HẸ

BÚN MỌC NẤU TẦN Ô

MÌ BÒ RAU CẢI

LƯƠN MIẾN MƯỚP

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT KHO SU HÀO CÀ RỐT

THỊT BÒ XÀO CHUA NGỌT

CÁ THU XỐT CÀ ĐẬU BO

THỊT ẾCH XÀO LĂN

THỊT CHIÊN TRỨNG SỐT CÀ/ SU HÀO XÀO THỊT CÀ RỐT

CANH RAU NGÓT THỊT HEO

CANH BẮP CẢI THỊT HEO

CANH THỊT MỒNG TƠI MƯỚP

CANH BÍ XANH  THỊT

CANH KHOAI MỠ THỊT TÔM

SAPOCHE

BÁNH FLAN

NƯỚC CAM,

RAU CÂU SỮACAM

THANH LONG

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ BÒ

BÁNH CANH CUA

HỦ TIẾU GIÁ HẸ

CHÁO THỊT TIM CẬT KHOAI TÂY CÀ RỐT

SOUP THỊT TRỨNG/ BÁNH BAO

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BE

·         MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO

             Mầm non tư thục TĐV                        THỰC ĐƠN CỦA BÉ TUẦN 3 THÁNG 3 /2019

                                                                                                             TỪ NGÀY (18/03/201922/03/2019

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUPÓC HEO NẤM RƠM NGỦ CỐC

PHỞ BÒ

BÁNH CANH CÁ LÓC

 

MIẾN TÔM THỊT CÀ RỐT

BÚN MỌC TẦN Ô

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

 THỊT BÒ XỐT PATE KHOAI TÂY CÀ RỐT

THỊT KHO TRỨNG

THỊT XÚC XÍCH HẦM ĐẬU TRẮNG

CARI THỊT GÀ

CÁ DIÊU HỒNG XỐT CHUA NGỌT

CANHCẢI THÌA TÔM THỊT

CANH CẢI SOONG NẤU THỊT BÒ

CANHRAU DỀN CƠM NẤU TÔM

CANH BẦU NẤU TÔM THỊT

CANH CẢI BÓ XÔI THỊT BÒ

CHUỐI CAU

BÁNH FLANT

ĐU ĐỦ

RAU CÂU SỮA TRÁI CÂY

NƯỚC CAM

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

HỦ TIẾU BÒ KHO

CHÁO GÀ HẠT SEN

NUI THỊT BÔNG CẢI

MỲ Ý XỐT CÀ CHUA THỊT BÒ

SUOP CUA NẤU  TRỨNG GÀ NẤM TUYẾT

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

                Mm non tư thc TĐV                  THỰC ĐƠN CỦA BÉ TUẦN 4 THÁNG 3 /2019

                                                                                                                                                                              TỪ NGÀY (25/03/2019 29/03/2019)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP BẮP THỊT NẤM RƠM NGỦ CỐC

HỦ TIẾU NAM VANG

HOÀNH THÁNH THỊT GIÁ HẸ

BÚN RIÊU CUA

MIẾN THỊT CÀ RỐT

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT HEO XÚC XÍCH XỐT CHUA NGỌT

CÁ BA SA XỐT CÀ CHUA HÀNH TÂY MÈ

THỊT BÒ HẦM HẠT SEN

TÔM RIM THỊT CẢI THẢO CÀ RỐT

THỊT GÀ HẤM ĐẬU TRẮNG

CANHCẢI NHÚNG THỊT HEO

CANH CẢI NGỌT TÔM TƯƠI

CANH CUA MỒNG TƠI MƯỚP

CANH ĐẬU HỦ HẸ THỊT HEO

CANH BÍ ĐỎ THỊT HEO ĐẬU PHỘNG

THANH LONG

BÁNH FLANT

NƯỚC CAM

RAU CÂU SỮA  MILO

CHUỐI CAU

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

BÚN BÒ

PHỞ GÀ

MÌ TÔM CẢI BÓ XÔI

CHÁO LƯƠN KHOAI MÔN MÈ

SOUP THỊT  TRỨNG GÀ/BÁNH MÌ XÚC XÍCH BƠ

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI


·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

 

 

Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2020