Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
838 lượt xem bởi

   Maàm Non TĐV                                                  THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 03/2018

                                                                                           TỪ NGÀY (5/3/2018 9/03/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

 SOUP GÀ CÀ RỐT

NGỦ CỐC

NUI THỊT BÔNG CẢI

PHỞ GÀ

 

MIẾN THỊT CÀ RÔT

MÌ THỊT RAU CẢI

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

MỰC XÀO CHUA NGỌT

CHẢ CUA SỐT GẤC DẦU MÈ

THỊT CHIÊN TRỨNG CÀ CHUA

LƯƠN XÀO MIẾN

GÀ HẦM ĐẬU TRẮNG / NẤM THỊT BÔNG CÀI XÀO

CANH CẢI THẢO NẤU THỊT

CANH BẦU NẤU TÔM TƯƠI

CANH CẢI BÓ SÔI THỊT BÒ

CANH BÍ ĐỎ NẤU GÀ ĐẬU PHỌNG

CANH  CUA RAU DAY

CHUỐI CAU

BÁNH FLAN

THANH LONG

RAU CÂU SỮA CAM

NƯỚC CAM

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

BÚN BÒ

HỦ TÍU THỊT HEO

CHAO CÁ LÓC ĐẬU XANH

BÚN CHẢ CÁ

SUOP THỊT TRỨNG NẤM RƠM CÀ RỐT

BỮA SỮA

 Chú ý

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

       MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

                    Maàm Non TĐV                                 THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 02 THAÙNG 03/2018

                                                                                       TỪ NGÀY (12/03/2018 16/03/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP ÓC HEO NẤM CÀ RỐT

HOÀNH THÁNH

MÌ THỊT NẤU GÀ CÀ RỐT

BÚN BÒ

NUI THỊT BÔNG CẢI

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

 THỊT  KHO XÀO SU HÀO CÀ RỐT

LAGU BÒ HẦM ĐẬU TRẮNG

CÁ THU SỐT CÀ CHUA

THỊT KHO TRỨNG

THỊT ẾCH XÀO LĂN

CANH RAU NGÓT NẤU THỊT

CANH ĐU ĐỦ NẤU XƯƠNG THỊT

CANH CUA MỐNG TƠI THỊT

CANH CẢI NGỌT TÔM TƯƠI

CANH KHOAI MỠ TÔM TƯƠI

ĐU ĐỦ

BÁNH FLAN

NƯỚC CAM,

RAU CÂU SỮA MILO

CHUỐI CAU

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ BÒ

BÚN RIÊU

HỦ TÍU BÒ KHO

CHÁO TIM CẬT KHOAI TÂY CÀ RỐT

SOUP THỊT TRỨNG/BÁNH BAO THỊT

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BE

·         MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

               

          Mầm non TĐV

                                                       THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 03 THAÙNG 03/2018

                                                                                    TỪ NGÀY (19/03/2018 23/03/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP BÒ KHOAI TÂY CÀ RÔT

HỦ TÍU NAM VANG

NUI THỊT SU SU

 

MIẾN LƯƠN NẤU MƯỚP

BÁNH CANH CUA THỊT MƯỚP

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT GÀ SỐT PATE

TÔM THỊT XÀO SU HÀO CÀ RỒT

CÁ THÁC LÁC SỐT CÀ CHUA

THỊT XÚC XÍCH XỐT CÀ  CHUA  ĐẬU BO

THỊT KHO TRỨNG/SU SU XÀO THỊT CÀ RỒT

CANH RAU DỀN NẤU TÔM

CANH CHUA CÁ LÓC

CANH RAU MÁ TÔM TƯƠI

CANH BÍ ĐAO TÔM THỊT

CANH CẢI CÚC GIÓ SỐNG

SAPOCHE

BÁNH FLANT

NƯỚC BƯỞI

RAU CÂU SỮA  DÂU

DƯA HẤU

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

BÚN MỌC RAU TẦN Ô

CHÁO GÀ HẠT SEN

PHỞ BÒ

MỲ Ý XỐT CÀ THỊT BÒ

SOUP THỊT NẤM RƠM

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

   

                               Mầm non TĐV

                                                    THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 04 THAÙNG 03 /2018

                                                TỪ NGÀY (26/03/2018 30/03/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP  CÁ LÓC NẤM RƠM

MÌ BÒ NẤU SALAD

HOÀNH THÁNH

 

BÚN RIÊU CUA

MIẾN THỊT CÀ RỐT

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

BÒ HẤM HẠT SEN

CARI GÀ

CÁ LÓC KHO THƠM

XÍU MẠI

MỰC XÀO CHUA NGỌT

CANH CẢI THÌA NẤU THỊT

CANH ĐẬU HỦ HẸ THỊT

CANH CUA RAU ĐAY

CANH CẢI SOONG THỊT BÒ

CANH CÁ DIÊU HỒNG NẤU NGÓT

CHUỐI CAU

BÁNH FLAN

THANH LONG

RAU CÂU SỮA MILO

NƯỚC CAM

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ GÀ

NUI THỊT BÔNG CẢI

HỦ TÍU NAM VANG

CHÁO LƯƠN KHOAI MÔN MÈ

SOUP THỊT TRỨNG/BÁNH MÌ XÚC XÍCH BƠ

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

                                               MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2020