Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
958 lượt xem bởi

            Maàm Non Tö Thuïc  TĐV               THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 02/2018

                                                                          TỪ NGÀY (05/0209/02/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP GÀ CÀ RỐT NGỦ CỐC

BÚN MỌC RAU TẦN Ô

CHÁO CÁ CẢI NGỌT

 

MIẾN LƯƠN NẤU MƯỚP

BÁNH CANH CUA

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

SỬA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

XÚC XÍCH CHIÊN TRỨNG XỐT CA

THỊT KHO ĐẬU HỦ CẢI THẢO

MỰC XÀO CHUA NGỌT

CÁ THÁC LÁC XỐT CÀ CHUA

TÔM RIM THỊT/BÔNG CẢI XÀO CÀ RỐT

CANH RAU DỀN CƠM TÔM THỊT

CANH BÍ ĐAO TÔM TƯƠI

CANH RAU NGÓT NẤU THỊT

CANH CẢI BÓ XÔI THỊT BÒ

CANH  CẢI CÚC NẤU GIÒ SỐNG

THANH LONG

BÁNH FLANT

CHUỐI CAU

RAU CÂU SỮA MILO,

NƯỚC CAM

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

HỦ TÍU NAM VANG

PHỞ BÒ

NUI THỊT NẤU BÔNG CẢI

CHÁO TIM GAN CẬT KHOAI TÂY

SOUP THỊT NẤM TUYẾT TRỨNG GÀ/BÁNH BAO THỊT

BỮA SỮA

 Chú ý

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

       MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

      Maàm Non Tö Thuïc TĐV               THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 03 THAÙNG 02/2018

                                                                  TỪ NGÀY (19/02/2018 23/02/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

 

 

MIẾN GÀ CÀ RỐT

HOÀNH THÁNH

MÌ THỊT NẤU CÀ RỐT GIÁ HẸ

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

 

 

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

 

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

 

 

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

 

 

THỊT CHIÊN TRỨNG NẤM RƠM

THỊT BÒ XÀO CHUA NGỌT

THỊT KHO TRỨNG CÚT CÀ RÔT CẢI THẢO

 

 

CANH BẦU TÔM THỊT

CANH CẢI THẢO THỊT CÀ RÔT

CANH RAU DAY THỊT HEO

 

 

CHUỐI CAU

RAU CÂU SỮA MILO

ĐU ĐỦ

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

 

 

NUI THỊT SU HÀO CÀ RỐT

SOUP ÓC HEO THỊT NẤM TUYẾT TRỨNG GÀ

CHÁO SƯỜN BÍ ĐỎ

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

 

 

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI


·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BE

·         MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

                                               THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 04 THAÙNG 02/2018

                                                                        TỪ NGÀY (26/02 02/03/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP GÀ KHOAI TÂY CÀ RỐT NGỦ CỐC

HOÀNH THÁNH

BÁNH CANH CÁ LÓC

 

MÌ THỊT CÀ RỐT

MIẾN LƯƠN NẤU MƯỚP

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT BÒ NẤU NẤM PATE

CÁ BASA XỐT CÀ HÀNH TÂY MÈ

THỊT GÀ HẦM HẠT SEN

CHẢ CUA XỐT GẤC DẦU MÈ

XÍU MẠI/BÔNG CẢI XÀO

CANH CẢI BÓ XÔI THỊT HEO

CANH BẮP CẢI GIÒ SỐNG

CANH CUA MỒNG TƠI MƯỚP

CANH CẢI SOONG THỊT BÒ

CANH RAU NGÓT TÔM THỊT

CHANH DÂY

BÁNH FLANT

SAPOCHE

RAU CÂU SỮA  CAM

DƯA HẤU

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

NUI THỊT BÔNG CẢI CÀ RỐT

BÚN BÒ

HÙ TÍU THỊT HEO

PHỞ GÀ

BÁNH MÌ XÚC XÍCH/SOUP THỊT TRỨNG

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI


·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2020