Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
647 lượt xem bởi

                    Maàm Non TĐV        THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 02 THAÙNG 02/2019

                                          TỪ NGÀY (11/02/201815/02/2019)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP  GÀ CÀ RỐT NẤM RƠM NGỦ CỐC

BÚN MỌC TẦN Ô

BÁNH CANH CUA

MIẾN THỊT CÀ RỐT

BÚN RIÊU CUA

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

COM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT CHIÊN TRỨNG XỐT CÀ CHUA XÚC XÍCH

THỊT KHO TRỨNG

MỤC XÀO CHUA NGỌT

CÁ THÁC LÁC XỐT CÀ CHUA

TÔM RIM THỊT NẤM BÀO NGƯ

CANH RAU DỀN TÔM THỊT

CANH BÍ ĐAO TÔM THỊT

CANH CẢI BÓ XÔI THỊT BÒ

CANH RAU NGÓT THỊT HEO

CANH  TẦN Ô GIÒ SỐNG

THANH LONG

BÁNH FLANT

CHUỐI CAU

RAU CAU SỮA MILO

NƯỚC CAM

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

HỦ TIẾU NAM VANG

PHỞ BÒ

NUI THỊT BÔNG CẢI

CHÁO TIM CẬT KHOAI TÂY

BÁNH BAO/SOUP THỊT TRỨNG

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

                      Maàm Non Tö   Thuïc TĐV               THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 03 THAÙNG 02/2019

                                                                                                 TỪ NGÀY (18/02/201922/02/2019)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP CÁ LÓCNẤM RƠM CÀ RỐT NGỦ CỐC

BÚN RIÊU

BÁNH CANH THỊT HEO CÀ RỐT NẤM RƠM

MÌ  THỊT CÀ RỐT

MIẾN LƯƠN NẤU MƯỚP

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT BÒ HẦM KHOAI TÂY PATE CÀ RỐT

CHẢ CUA XỐT GẤC DẦU MÈ

XÍU MẠI

BÒ XÀO CHUA NGỌT

THỊT KHO ĐẬU HỦ NẤM BÀO NGƯ

CANH CẢI THÌA THỊT HEO

CANH BẮP CẢI GIÒ SỐNG

CANH CẢI NGỌT NẤU THỊT

CANH CẢI THẢO NẤU THỊT

CANH RAU DAY NẤU THỊT

DƯA HẤU

BÁNH FLAN

NƯỚC CAM,

RAU CÂU SỮACAM

ĐU ĐỦ

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ GÀ

HÙ TÍU BÒ KHO

CHÁO GÀ ĐẬU XANH

MÌ TÔM CẢI BÓ XÔI

SOUP CUA NẤM TUYẾT TRỨNG GÀ

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BE

·         MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

 

                                 Mầm non tư thục TĐV              THỰC ĐƠN CỦA BÉ TUẦN 04 THÁNG 02/2019                       

                                                                                                         Từ Ngày 25-02 đến ngày 01-03-19                                                                                                                                                                   

                                                         

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUPÓC HEO NẤM RƠM NGỦ CỐC

BÁNH ĐA CUA

PHỞ GÀ

 

MIẾN TÔM THỊT CÀ RỐT

BÚN CÁ DIÊU HỒNG

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

 THỊT GÀ HẦM  ĐẬU TRẮNG

CÁ BA SA XỐT CÀ HÀNH TÂY MÈ TRẮNG

THỊT BÒ HẦM HẠT SEN CÀ RỐT

MỰC XÀO CHUA NGỌT

THỊT KHO TRỨNG

CÚT CÀ RỒT

CANH BẦU  TÔM THỊT

CANH CUA MỒNG TƠI MƯỚP

CANHCẢI CÚC GIÒ SỐNG

CANH CẢI SOONG THỊT BÒ

CANH RAU NGÓT THỊT HEO

CHUỐI CAU

BÁNH FLANT

SABOCHE

RAU CÂU SỮA  DÂU

THANH LONG

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

NUI THỊT BÔNG CẢI

BÚNBÒ

HỦ TIẾU THỊT GIÁ HẸ

CHÁO THỊT ĐẬU PHỘNG BÍ` ĐỎ

SOUP  THỊT  TRỨNG GÀ/ BÁNH MÌ PATE CHẢ LỤA

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

 

Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2020