Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
983 lượt xem bởi

                    Maàm Non Tö Thuïc                 THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 01/2018

                                                                                           TỪ NGÀY (02/0105/01/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

 

PHỞ GẢ

MÌ BÒ RAU CẢI

 

MIẾN GÀ CÀ RỐT

BÚN RIÊU CUA

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

 

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

 

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

 

lAGU XÚC XÍCH ĐẬU TRẮNG

CHẢ CÁ THÁC L1AC XỐT CÀ CHUA

THỊT ẾCH XÀO LĂNG

GÀ HẤM ĐẬU TRẮNG NẤM/SU SU XÀO CÀ RỐT

 

CANH CUA RAU ĐAY

CANH BẦU TÔM TƯƠI

CANH CẢI CÚC GIÒ SỐNG

CANH  RAU CỦ HẦM XƯƠNG

 

CHUỐI CAU

NƯỚC CAM

RAU CÂU SỮA CAM,

THANH LONG

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

 

BÚN MỌC RAU TẦN Ô

HỦ TIẾU NAM VANG

CHÁO TIM GAN CẬT KHOAI TÂY

SOUP CUA NẤM TUYẾT TRỨNG GÀ

BỮA SỮA

 Chú ý

(14h50-15h00)

 

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

       MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

                    Maàm Non Tö Thuïc                THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 02 THAÙNG 01/2018

                                                                                                       TỪ NGÀY (08/01/2018 12/01/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP GÀ TRỨNG NẤM CÀ RỐT NGỦ CỐC

BÁNH CANH CUA THỊT NẤM

HOÀNH THÁNH

MÌ GÀ CÀ RỐT

NUI THỊT BÔNG CẢI

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT BÒ XỐT PATE KHOAI TÂY CÀ RÔT

CARI GÀ

THỊT BÒ XÀO CHUA NGỌT

TÔM RIM THỊT

THỊT KHO TRỨNG/SU HÀO XÀO THỊT

CANH BÍ ĐAO TÔM THỊT

CANH MO72NG TƠI MƯỚP NẤU TÔM THỊT

CANH BÍ ĐỎ GÀ ĐẬU PHỌNG

CANH CẢI THẢO TH5T CÀ RÔT

CANH CÁ DIÊU HỒNG NẤU NGÓT

SAPOCHE

BÁNH FLAN

NƯỚC CAM

RAU CÂU SỮA MILO

ĐU ĐỦ

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

HỦ TÍU BÒ KHO

PHỞ GÀ

MÌ TÔM CẢI BÓ XÔI

BÚN BÒ

CHÁO SƯỜN BÍ ĐỎ

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BE

·         MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

                                                                THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 03 THAÙNG 01/2018

                                                                                                TỪ NGÀY (15/01 19/01/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP BÒ KHOAI TÂY CÀ RỐT NGỦ CỐC

HỦ TÍU NAM VANG

BÁNH CANH CÁ LÓC

 

HOÀNH THÁNH

MIẾN LƯƠ NẤU MƯỚP

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

TÔM THỊT XÀO SU SU CÀ RỐT

THỊT KHO ĐẬU HỦ

MỰC XÀO CHUA NGỌT

CHẢ CUA XỐT GẤC DẦU MÈ

THỊT CHIÊN TRỨNG/BÔNG CẢI XÀO

CANH RAU DỀN TÔM THỊT

CANH BẮP CẢI GIÒ SỐNG

CANH KHOAI MỠ TÔM THỊT

CANH RAU NGOÁT NẤU THỊT

CANH CẢI CÚC NẤU CÁ THÁC LÁC

CHANH DÂY

BÁNH FLANT

THANH LONG

RAU CÂU SỮA  DÂU

NƯỚC CAM

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

NUI THỊT SU HÀO CÀ RỐT

CHÁO GÀ HẠT SEN

PHỞ BÒ

MỲ Ý XỐT CÀ CHUA THỊT BÒ

BÁNH BÔNG LAN/SOUP THỊT TRỨNG

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

                                                               THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 04 THAÙNG 01 /2018

                                                TỪ NGÀY (22/01/2018 26/01/2018)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP  ÓC HEO BÍ ĐỎ TRỨNG GÀ

BÚN RIÊU CUA

MIẾN THỊT CÀ RỐT

 

MỲ THỊT NẤU XÚC XÍCH

BÚN MỌC TẦN Ô

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

BÒ HẤM HẠT SEN

CÁ THU XỐT CÀ ĐẬU BO

MIẾN XÀO LƯƠN

XÍU MẠI

GÀ HẦM ĐẬU TRẮNG NẤM/CẢI THẢO XÀO

CANH  SALAD SOONG NẤU THỊT

CANH BÔNG CẢI NẤU THỊT CÀ RỐT

CANH ĐẬU HỦ HẸ THỊT

CANH CẢI BÓ XÔI THỊT BÒ

CANH ĐU ĐỦ HẦM XƯƠNG THỊT

CHUỐI CAU

BÁNH FLAN

NƯƠC CAM

RAU CÂU SỮA MILO

SAPOCHE

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ  BÒ

CHÁO THỊT CÀ RỐT ĐẬU XANH

BÁNH CANH CUA NÂM

MÌ TÔM CÀI BÓ XÔI

BÁNH MÌ XÚC XÍCH  BƠ/ SOUP THỊT TRỨNG

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

                                               MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2020