Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
499 lượt xem bởi

                       Maàm Non Tö Thuïc TĐV               THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 05/2019

                                                                     TỪ NGÀY (02/5/201904/05/2019)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

 

THỨ BẢY

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

 

 

PHỞ GÀ

BÚN RIÊU CUA THỊT

MIẾN THỊT CÀ RỐT

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

 

 

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

 

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

 

 

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

 

 

MỰC XÀO CHUA NGỌT

GÀ HẦM ĐẬU TRẮNG NẤM BÀO NGƯ

XÍU MẠI XỐT CÀ ĐẬU BO

 

 

CANH RAU DỀN CƠM THỊT HEO

CANH CUA MỒNG TƠI MƯỚP

CANH  BÍ XANH TÔM THỊT

 

 

CHUỐI CAU

SAPOCHE

THANH LONG

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

 

 

HỦ TIẾU THỊT GIÁ HẸ

MÌ TÔM NẤU CẢI BÓ XÔI

SOUP GÀ ĐẬU XANH

BỮA SỮA

Chú ý

(14h50-15h00)

 

 

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

                         Maàm Non Tö Thuïc TĐV             THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 02 THAÙNG 05/2019

                                                                                           TỪ NGÀY (06/5/201910/5/2019)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP THỊT BẮPNẤM  CÀ RỐT NGỦ CỐC

PHỞ BÒ

MÌ THỊT XÚC XÍCH RAU CỦ

MIẾN LƯƠN NẤU MƯỚP

BÚN RIÊU CUA THỊT

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT BÒ XỐT PATE KHOAI TÂY CÀ RỐT

THỊT KHO TRỨNG

CÁ BA SA XỐT CÀ HÀNH TÂY MÈ

THỊT CHIÊN TRỨNG XỐT CÀ CHUA

LAGU GÀ HẦM ĐẬU TRẮNG NẤM BÀO NGƯ

CANH CẢI THÌA TÔM TƯƠI

CANH BÍ ĐỎ GÀ NẤU ĐẬU PHỌNG

CANH BẦU NẤU TÔM THỊT

CANH CẢI BÓ XÔI THỊT BÒ

CANH CÁ DIÊU HỒNG NẤU NGÓT

ĐU ĐỦ

BÁNH FLAN

NƯỚC CAM

RAU CÂU SỮAMILO

DƯA HẤU

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

BÚN MỌC TẦN Ô

HỦ TIẾU THỊT GIÁ HẸ

NUI THỊT BÔNG CẢI CÀ RỐT

MỲ Ý XỐT CÀ CHUA THỊT BÒ

SOUP THỊT TRỨNG BÁNH MÌ XÚC XÍCH BƠ

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI


·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BE

·         MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO

                                  Mầm non tư thục TĐV              THỰC ĐƠN CỦA BÉ TUẦN 03 THÁNG 05/2019                         

                                                                                                      TỪ NGÀY (20/5/201924/5/2019)

                                                   

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUPÓC HEO  NẤM RƠM NGỦ CỐC

HOÀNH THÁNH TÔM HẸ

HỦ TIẾU BÒ KHO

 

MỶ THỊT SALSD

MIẾN GÀ GIÁ CÀ RỐT

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CHẢ CÁ THÁT LÁT XỐT CÀ CHUA

THỊT BÒ XỐT CHUA NGỌT

CARI GÀ

MIẾN XÀO LƯƠN

MỰC XÀO CHUA NGỌT

CANHBẮP CẢI CÀ RỐT NẤU THỊT

CANH CẢI NGỌT TÔM TƯƠI

CANHTẦN Ô NẤU GIÒ SỐNG

CANH ĐẬU HỦ HẸ THỊT

CANH RAU DAY THỊT HEO

CHUỐI CAU

BÁNH FLANT

THANH LONG

RAU CÂU SỮATRÁI CÂY

NƯỚC CAM

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

BÚN BÒ

CHÁO TIM CẬT KHOAI TÂY CÀ RỐT

PHỞ GÀ

BÚN RIÊU  CUA

SOUP  CUA  NẤM  TUYẾT TRỨNG GÀ

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI


·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

                                    Mầm non tư thục TĐV                  THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 05/2019

                                     TỪ NGÀY (27/5/2019 31/05/2019)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP BÒ NẤM RƠM KHOAI TÂY,NGỦ CỐC

BÁNH CANH CUA NẤM

BÚN RIÊU CUA

MIẾN LƯƠN NẤU MƯỚP

MỲ Ý XỐT CÀ CHUA THỊT BÒ

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT XÚC XÍCH XỐT CÀ CHUA

THỊT KHO ĐẬU HỦ

GÀ HẤM ĐẬU TRẮNG NẤM

MỰC XỐT XÀO CÀ CHUA DƯA LEO, HÀNH TÂY

THỊT KHO TRỨNG CÚT

CANHRAU NGÓT THỊT HEO

CANH KHOAI MỠ TÔM TƯƠI THỊT

CANH CUA MỒNG TƠI MƯỚP

CANH BẦU NẤU THỊT

CANH BÍ ĐỎ GÀ ĐẬU PHỌNG

ĐU ĐỦ

BÁNH FLANT

THANH LONG

RAU CÂU SỮAMILO

SAPOCHE

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

NUI THỊT BÔNG CẢI CÀ RỐT

HỦ TIẾU GIÁ HẸ

PHỞ BÒ

CHÁO GÀ ĐẬU XANH

SOUP THỊT TRỨNG/BÁNH BAO

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI


·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

 

 

Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2020