Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
557 lượt xem bởi

                     Maàm Non TöThuïc TĐV           THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 04/2019

                                                              TỪ NGÀY (01/04/201905/04/2019)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP ÓC  HEO,NẤM RƠM, NGŨ CỐC

BÁNH CANH CUA

HOÀNH THÁNH TÔM THỊT HẸ LÁ

MIẾN LƯƠN NẤU MƯỚP

BÚN RIÊU CUA

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

COM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

LAGU XÚC XÍCH THỊT BÒ

THỊT BÒ HẦM HẠT SEN CÀ RỐT

THỊT KHO TRỨNG

THỊT GÀ HẦM ĐẬU TRẮNG NẤM

MỰC XÀO CHUA NGỌT

CANH CẢI XOONG TÔM TƯƠI

CANH ĐẬU HỦ HẸ THỊT HEO

CANH BÔNG CẢI CÀ RỐT THỊT HEO

CANH CẢI CÚC GIÒ SỐNG

CANH  CUA RAU ĐAY NẤU THỊT

CHUỐI CAU

BÁNH FLANT

THANH LONG

RAU CÂUSỮA MILO

ĐU ĐỦ

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

HỦ TIẾU NAM VANG

CHÁO TIM CẬT KHOAI TÂY CÀ RỐT

PHỞ GÀ

MÌ TÔM CẢI BÓ XÔI

SOUP CUA TRỨNG GÀ THỊT NẤM TUYẾT

BỮA SỮA

Chú ý

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

 

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO BÉ

 

 

                         Maàm Non Tö Thuïc TĐV          THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 02THAÙNG 04/2019

                                                                             TỪ NGÀY (08/04/201912/04/2019)

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP GÀ,NẤM  CÀ RỐT,NGỦ CỐC

HỦ TIẾU BÒ KHO

BÚN BÒ

MÌ BÒ RAU CẢI

MIẾN THỊT CÀ RỐT

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

THỊT BÒ XỐT PATE KHOAI TÂY CÀ RỐT

THỊT CHIÊN TRỨNG XỐT CÀ CHUA

CHẢ CUA XỐT GẤC DẦU MÈ

XÍU MẠI XỐT CÀ CHUA ĐẬU BO

CHẢ CÁ THU XỐT CÀ

CANH BẦU TÔM TƯƠI

CANH CẢI THẢOTHỊT HEO CÀ RỐT

CANH RAU DỀN CƠM NẤU THỊT HEO

CANH BÍ XANH TÔM  THỊT

CANH MỒNG TƠI MƯỚP THỊT HEO

SAPOCHE

BÁNH FLAN

NƯỚC CAM

RAU CÂU SỮACAM

DƯA HẤU

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

PHỞ GÀ

NUI THỊT BÔNG CẢI

CHÁO THỊT BÍ ĐỎ ĐẬU PHỌNG

BÚN MỌC TẦN Ô

SOUP THỊT NẤM TUYẾT TRỨNG GÀ/ BÁNH BAO

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BE

·         MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO

                                 Mầm non tư thục TĐV                 THỰC ĐƠN CỦA BÉ TUẦN 03 THÁNG 04/2019

                                                                                                       TỪ NGÀY (15/04/201919/04/2019)

 

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUPBÒ KHOAI TÂY NẤM RƠM NGỦ CỐC

BÁNH CANH THỊT NẤM

HOÀNH THÁNH TÔM THỊT CÀ RỐT

 

MIẾN GÀ CÀ RỐT

BÚN MỌC TẦN Ô

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

TÔM THỊT XÀO SU HÀO CÀ RỐT

THỊT KHO TRỨNG

CÁ THÁC LÁC XỐT CÀ CHUA

THỊT KHO ĐẬU HỦ

THỊT ẾCH XÀO LĂNG

CANHCẢI NGỌT NẤU THỊT

CANH CẢI BÓ XÔI NẤU THỊT BÒ

CANHBẮP CẢI GIÒ SỐNG

CANH GÀ BÍ ĐỎ ĐẬU PHỌNG

CANH CẢI THÌA THỊT

THANH LONG

BÁNH FLANT

CHUỐI CAU

RAU CÂU SỮATRÁI CÂY

ĐU ĐỦ

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

HỦ TIẾU BÒ KHO

PHỞ BÒ

BÚN BÒ

MỲ Ý XỐT CÀ CHUA THỊT BÒ

SOUP BẮP CUA NẤU NẤM  TUYẾT TRỨNG

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

                                  Mầm non tư thục TĐV                   THỰC ĐƠN CỦA BÉ TUẦN 04 THÁNG 04/2019

                                                                                                                TỪ NGÀY (22/04/201926/04/2019)

                                                           

THỨ NGÀY

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

BỮA ĂN

BỮA SÁNG

(7h30-8h15)

SOUP THỊT NẤM RƠM TRỨNG NGỦ CỐC

BÚN MỌC

MIẾN THỊT GIÁ HẸ

MÌ THỊT RAU CẢI

PHỞ BÒ

BỮA SỮA

(8h15-8h30)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

BỮA PHỤ

(9h-9h15)

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

SỮA CHUA

 

 

BỮA TRƯA

(10h20-11h10)

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

CƠM MỀM

MỰC XỐT CHUA NGỌT

CÁ BA SA XỐT CÀ CHUA HÀNH TÂY MÈ

THỊT BÒ HẦM HẠT SEN

MIẾN XÀO LƯƠN

THỊT CHIÊN TRỨNG XỐT CÀ CHUA

CANHCẢI NHÚNG THỊT HEO

CANH RAU NGÓT TÔM TƯƠI

CANH BẦU NẤU TÔM TƯƠI

CANH ĐU ĐỦ THỊT XƯƠNG HEO

CANH CÁ DIÊU HỒNG NẤU NGOT

ĐU ĐỦ

BÁNH FLANT

NƯỚC CAM

RAU CÂU SỮAMILO

CHUỐI CAU

BỮA CHIỀU

(14h15-14h50)

NUI THỊT BÔNG CẢI CÀ RỐT

PHỞ GÀ

BÁNH CANH CUA CÀ RỐT NẤM RƠM

CHÁO GÀ ĐẬU XANH

SOUP THỊT /BÁNH MÌ XÚC XÍCH BƠ

BỮA SỮA

(14h50-15h00)

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

SỮA TƯƠI

Chú ý

·         PHUÏ HUYNH VUI LOØNG ÑOÏC KYÕ THÖÏC ÑÔN TUAÀN CUÛA BEÙ ÑEÅ PHAÛN AÙNH KÒP THÔØI VÔÙI NHAØ TRÖÔØNG TRONG VIEÄC XAÂY DÖÏNG KHAÅU PHAÀN DINH DÖÔÕNG CHO BEÙ

·         MOÃI NGAØY NHAØ TRÖÔØNG COÙ SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC HAÀM XÖÔNG DO CAÁP DÖÔÕNG TÖÏ CHEÁ BIEÁN ÑEÅ SÖÛ DUÏNG CHO VIEÄC NAÁU CAÙC MOÙN AÊN CHO BEÙ

MỖI NGÀY TRƯỜNG CHO BÉ UỐNG NƯỚC CAM, CHANH TĂNG CƯỜNG NHẰM TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO B

 

 

Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2020