Mầm non tư thục Thần Đồng Việt
1407 lượt xem bởi

                             Maàm Non                                         ÑC: 40 Lam Sôn, P2, Taân Bình

                                                                                              ÑT: 3. 8422853 – 8. 8489914  

 

THOÂNG BAÙO

(V/v: OÂng giaø Noel taëng quaø cho caùc beù)

 

Nhaø tröôøng döï kieán seõ toå chöùc buoåi leã

·     Beù vui chôi cuøng OÂng giaø Noel vaø coâng chuùa tuyeát

·     OÂng giaø Noel taëng quaø cho caùc beù

Vaøo luùc 9h thứ 2, ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2017

      Để bé có một buổi vui chơi Noel đầy ý nghĩa, Nhà Trường mong Quyù Phuï huynh chuẩn bị một món quà mà bé ước được Ông già Noel tặng. Treã nhaát laø ngaøy 22/12/2017.

*Ghi chuù : Quyù phuï huynh vui loøng goùi quaø vaø ghi roõ hoï teân beù tröôùc khi mang ñeán. Xin caûm ôn vaø traân troïng kính chaøo!

                                   

                       Taân Bình ngaøy 17 thaùng 12 naêm 2017

                                               BGH

 

                                                          

   

 

                                                                                                            

Trường mầm non tư thục Thần Đồng Việt
Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Mầm non tư thục Thần Đồng Việt © 2020